MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA GOLFIKLUBI

PÕHIKIRI

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Saaremaa Golfiklubi (põhikirja tekstis edaspidi
nimetatud: „Klubi”).

1.2. Klubi asukoht on Kuressaare linn.

1.3. Klubi ühendab golfi
vastu huvi tundvaid ja golfiga tegelevaid või selle ala arendamisest ning
toetamisest huvitatud füüsilisi isikuid.

1.4. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas
kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi
Hartast.

1.5. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks, liikmete vahel tulu ei jaotata.

1.6. Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise ainuõigus.

2.KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on golfimängu viljelemine ja arendamine tervisespordi tasemest
kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse
tõstmine.

2.2. Eesmärkide täitmiseks Klubi:

2.2.1. koondab ja ühendab golfist huvitatud isikuid;

2.2.2. propageerib golfiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse golfist huvitatud   noori, nende vanemaid ja toetajaid.

2.2.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning väljaspool seda golfi arengu
toetamiseks;

2.2.4. organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, peab
arvestust oma liikmete mängutaseme (hcp) kohta, määrab Klubi esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu-, kui välismaal, töötab välja ning kehtestab
Klubi võistluste ja Klubis käitumise juhendeid ning reegleid ja kontrollib nende täitmist, korraldab huvilistele ja oma liikmetele golfialast välja- ja
täiendõpet, autasustab häid sportlikke tulemusi saavutanud Klubi liikmeid ning toetajaid;

2.2.5. arendab koostööd teiste klubide, seltside ja liitudega, organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega,
ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu-, kui välismaal golfi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

2.2.6. tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded,  koolituse või väljaõppe kohustuste ja
ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;

2.2.7. loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi liikmetele Klubi vara kasutamisel,
võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;

2.2.8. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi,
võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab
loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

3.KLUBI LIIKMESKOND

3.1. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes:

3.1.1. tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews poolt
kehtestatud golfireegleid;

3.1.2. osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu;

3.1.3. juuniorliikmed on vanuses 18 aastat ja nooremad;

3.1.4. noorliikmed on vanuses 19 – 23 aastat.

3.2. Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus. Klubi juhatus otsustab ühe
kuu jooksul avalduse saamisest arvates uue liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise ning saadab vastava otsuse  avalduse esitajale avalduses näidatud meiliaadressil.
Liikmeksvõtmise otsus jõustub ja avaldaja kantakse nimekirja, kui avaldaja on tasunud sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu.

3.3. Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on
kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma
pädevuse piires tehtud otsuseid või on jätnud tasumata jooksva aasta 1. aprilliks Klubi liikmemaksu. Juhatusel on õigus anda võlgu olevale klubi
liikmele täiendav tähtaeg maksuvõlgnevuse tasumiseks.

3.4. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest
viivitamatult kirjalikult teatada.

3.5. Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel tuleb jooksva aasta liikmemaks tasuda kogu majandusaasta
eest. Liikmelisuse lõppemisel tasutud sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigusi Klubi
varale.

3.6. Klubi liikmetel on õigus:

3.6.1. osaleda Klubi üritustel ning tegevustes;

3.6.2. kasutada Klubi poolt loodud või Klubile kasutamiseks antud sportimis- ja olmetingimusi vastavalt
Klubis kehtestatud korrale;

3.6.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning
teistesse valitavatesse organitesse, esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides;

3.6.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi
tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

3.6.5. esitada Klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;

3.6.6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja atribuutikat ning eeliskorras Klubi
vara;

3.6.7. klubist välja astuda.

3.7. Klubi liikmed on kohustatud:

3.7.1. järgima Klubi põhikirja ning valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires tehtud otsuseid;

3.7.2. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende
töös;

3.7.3. tasuma õigeaegselt liikmemakse;

3.7.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara;

3.7.5. hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;

3.7.6. koheselt teatama juhatusele oma aadressiandmete muutumisest.

3.8. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada  Klubi üldkoosolek ja Klubi juhatus, omades selleks eelnevalt liikme nõusolekut.

4. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

4.1. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi juhatus
vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

4.2. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka juhul, kui vastav nõue on esitatud vähemalt 1/10
Klubi liikmete poolt. Üldkoosoleku kokku kutsumise nõue peab sellel juhul olema
esitatud kirjalikult koos põhjenduse ja otsuse projektiga.

4.3. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud
nõude saamiseks, on nõude esitajatel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Klubi liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt kuu
aega, erakorralise koosoleku kokkukutsumisel on ette teatamise ajaks vähemalt
kümme päeva. Kokkukutsumise teade peab sisaldama üldkoosoleku toimumise aja,
koha ja päevakorra projekti.

4.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.5.1. klubi põhikirja muutmine;

4.5.2. klubi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.5.3. klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;

4.5.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.5.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

4.5.6. klubi struktuuri kinnitamine;

4.5.7. klubi juhatuse liikmete valimine ja Klubi revidendi  määramine ning valimistähtaja kinnitamine;

4.5.8. klubi juhatuse või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

4.5.9. Klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise
otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;

4.5.10. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine.

4.6. Üldkoosolekut  juhatab Klubi president või tema äraolekul koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud
reglemendi järgi.

4.7. Hääletamise kord määratakse koosoleku reglemendiga. Kui keegi üldkoosolekul olevatest Klubi
liikmetest nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses otsus vastu võtta salajase hääletamise teel.

4.8. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku  juhataja ja protokollija.

4.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline ja pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb üle 25% (kahekümne
viie protsendi) liikmetest või nende määratud esindajatest, kes on liikmemaksu tasunud jooksva aruandeaasta 31.märtsi seisuga.

4.10.
Kui üldkoosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus mitte vähem, kui kümne päeva jooksul
kokku uue, erakorralise üldkoosoleku, sama päevakorraga. Erakorraline üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul osalevate või
esindatud Klubi liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kakskümmend viis liiget.

4.11.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende määratud
esindajatest.

4.12.
Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolekut.

4.13.
Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.14.
Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Klubi majandusaruande kinnitamise otsustamisel.

4.15.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende
määratud esindajatest.

5. KLUBI  JUHATUS

5.1. Klubil on viie (5) kuni seitsme (7) liikmeline juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt kaheks
aastaks. Juhatuse liikmete volitusi võidakse pikendada üldkoosoleku poolt veel üheks järjestikuseks kaheaastaseks perioodiks. Klubi juhatus juhib ja esindab
klubi.

5.2. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv
eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende määratud esindajatest.

5.3. President valitakse juhatuse liikmete hulgast üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.

5.4. Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üle poole
üldkoosolekul osalenud Klubi liikmete häältest, esitatakse uued kandidaadid ja korraldatakse uued valimised.

5.5. Klubi võib esindada kõigis õigustoimingutes President ainuisikuliselt, ülejäänud juhatuse liikmed
koos.

5.6.Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või võimetuse
korral Klubi tegevust juhtida või mõnel muul põhjusel.

5.7. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaja lõppemist isikliku
avalduse alusel.

5.8. Tagasikutsutud või tagasiastutud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul  juhatuse liikme valimise korra alusel.

5.9. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele.

5.10.
Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

5.11.
Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega Klubile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

5.12.
Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata või jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Klubi
võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt Klubiga.

5.13.
Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

5.14.
Juhatus võtab vastu otsuseid Klubi tegevuse juhtimise küsimustes.

5.15.
Juhatuse pädevusse kuuluvad:

5.15.1. klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

5.15.2. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ning liikmete registri pidamise ja
mängutaseme (HCP) arvestamise korraldamine;

5.15.3. Klubi vara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel; Klubi kasutuses
oleva vara kasutamise reeglistiku väljatöötamine, kehtestamine ja nende täitmise kontrollimise korraldamine;

5.15.4. Klubisiseste käitumisreeglite  väljatöötamine, kehtestamine ja täitmise kontrollimise kontrollimine;

5.15.5. Klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;

5.15.6. Klubi toimkondade ja institutsioonide koosseisude nimeline kinnitamine;

5.15.7. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

5.15.8. sümboolika ja atribuutika kavandite ja statuutide kinnitamine;

5.15.9. Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete, koondvõistkondade,
treenerite, kohtunike kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;

5.15.10. kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine,
volikirjade välja andmine.

5.16. Juhatuse koosolekud kutsub kokku President vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

5.17. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.18. Juhatuse koosolekuid juhatab Klubi President.

5.19. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

5.20. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu
sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Klubi poolt. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsuseid fikseeritakse kirjalikult ning
neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.21. Juhatuse teated loetakse Klubi liikmele teatavaks tehtuks, kui need on saadetud Klubi liikme poolt avaldatud meiliaadressile.

5.22. Üldkoosolek teostab järelvalvet  teiste klubiorganite üle. Selle ülesande teostamiseks võib üldkoosolek määrata revidendi. Revident  määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud
volituse ajaks põhikirja punktis 4.11 sätestatud korra alusel.

5.23. Revident peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada Klubis juhtival
ametikohal. Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident
koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekul.

6.KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

6.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

6.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

6.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

6.1.3. toetustest kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest;

6.1.4. toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt ning sõprusklubidelt;

6.1.5. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja
reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest saadavast tulust;

6.1.6. kinnis- ja vallasvaraga tehtud tehingutest laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

6.2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide
saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

6.3.Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist
vastutust Klubi kohustuste eest, välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud põhikirja punktides 5.12., 7.1.2. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest
talle kuuluva varaga.

6.4. Klubi majandusaasta algab 1.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.

7. KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Klubi tegevus lõpetatakse:

7.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda
iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirja punktides 4.4 ja  5.21 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul
osaleb või on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või või nende määratud esindajatest;

7.1.2. pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud kohustusi;
avalduse esitamata  jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed
Klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;

7.1.3. muudel seaduses sätestatud alustel.

7.2. Klubi tegevuse lõpetamisel toimub Klubi likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed,
kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

7.3. Likvideerijad lõpetavad Klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate
nõuded ja jaotavad pärast nõuete rahuldamist allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel.

7.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate
raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.

8. ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

8.1. Klubi võib ühineda teise klubiga üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi ühinemine on lülitatud
üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirja punktides 4.4 ja 5.21 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul
osaleb või on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või nende määratud esindajatest.

8.2. Klubi võib jaguneda jaotamise või eraldamise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi
liikmetele põhikirja punktides 4.4 ja 5.21 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud 2/3 või enam liikmetest ja selle poolt
hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või nende määratud esindajatest.

9.RAKENDUSSÄTTED

9.1. Põhikirjas sätestamata küsimused lahendatakse vastavalt seadusele.

9.2. Enne käesoleva redaktsiooni kinnitamist kehtinud põhikirja punkti 3.3. sõnastus kehtib kuni 30. juunini 2012.

Klubi põhikiri on
kinnitatud erakorralise üldkoosoleku otsusega 19. mail 2012 Kuressaares.